torsdag 26. november 2015

Vårt innspill til planoppstart: kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel skal angi rammer for fremtidig arealbruk og er en oppfølging av føringer gitt i samfunnsdelen. Her er Kanadaskogens Venner sitt innspill til planoppstarten:


Kanadaskogens Venner (KV) er en forening som har til formål å søke bevart Kanadaskogen som natur- og friluftsområde til beste for allmennheten. Formålet innebærer å søke hindret inngrep som kan redusere bruksverdien, eller negativt påvirke områdets biologiske mangfold. Foreningen kan også i samarbeid med Kanadaskogens forvaltere, arbeide for iverksettelse av tiltak som øker områdets bruksverd og brukelighet.

KV er bekymret for at byfjellsgrensen for Kanadaskogen flere ganger de siste årene har blitt utfordret med forslag til planer som krysser inn i Kanadaskogen. Vi nevner for eksempel:

  • Planid: 61830000 (Fyllingsdalen. Gnr 22 bnr 275. M.fl.. Spelhaugen 6/Krokatjønnveien, detaljregulering (135), planstatus: plan under arbeid (planlegging igangsatt)
  • Planid: 63860000 (Fyllingsdalen. Gnr 22. 23 og 24. Fyllingsdalen sentrale deler, type plan: områderegulering (134), planstatus: plan under arbeid (planlegging igangsatt)
  • Planid:64050000 (Fyllingsdalen/Årstad. Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen. Delstrekning 3. Mindemyren – Fyllingsdalen, områderegulering (134), planstatus: plan under arbeid (planlegging igangsatt), reguleringsformål: bybane - off. Trafikkområde.
  • Planid:64630000 (Laksevåg. Gnr 154 bnr 15 m.fl., Solhaugveien 15, b-sykehuset, type plan: detaljregulering (135), planstatus: plan under arbeid (planlegging igangsatt), reguleringsformål: bolig og tjenesteyting, igangsatt reguleringsplan, område)
  • Planid:63590000 (Laksevåg. Gnr 147 bnr 2, tennebekk gravplass, type plan: detaljregulering (135), planstatus: plan under arbeid (planlegging igangsatt), reguleringsformål: tilretteleggelse for gravplass, livssynsåpent seremonirom, krematorium, drifts- og administrasjonsbygg, utendørs lagringsplass og parkering.)

KV mener at det kommende arealplan-arbeidet må se på byfjells-grensen hele veien rundt og vurdere om den eventuelt kan utvides til også å omfatte arealer som er en naturlig del av Kanadaskogen. I noen randsoner av byfjellet er det i dag eldre reguleringsplaner som fremdeles gjelder og det er et stort trykk fra utbyggerinteresser om «å spise» seg innover i disse områdene. For eksempel har boligområder som ble bygget ut ferdig på 1960-1970-tallet og som grenser til byfjellene enkelte steder arealer som folk anser som del av skogen. Disse arealene kan godt innlemmes som del av byfjellet ved at byfjellsgrensen trekkes helt ned til eksisterende tomtegrenser. Dette vil forhåpentligvis gi et bedre vern – og vil gi en bedre planmessig avklaring slik at man slipper konflikter om disse områdene.

fredag 25. september 2015

Naturglede for hele familien i Kanadaskogen søndag 18. oktober

Natursti for store og små, spennende foredrag, soppkontroll og ansiktsmaling for barn.  Fremmøte ved Spelhaugen kl. 12.00-15.00 Arrangør: Naturvernforbundet Hordaland og Kanadaskogens Venner

Arrangementet er gratis og passer både for studenter, barnefamilier og eldre - og er en del av Kulturdagene 2015. Se plakaten.

mandag 31. august 2015

Planoppstart: kommuneplanens arealdel - merknadsfrist 1. desember 2015

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal angi rammer for fremtidig arealbruk og er en oppfølging av føringer gitt i samfunnsdelen.

Kanadaskogens Venner kommer til å sende inn sine innspill innen fristen.

Myr og skog. Foto: Kari J.

Sopptur i Kanadaskogen

Soppforeningen i Bergen er ute med høstens program!

De skal ha sopptur onsdag 16. september 2015 i Kanadaskogen.
Oppmøte kl 17:30 ved Tennebekk v/Kanadaskogen på parkeringsplassen øverst i Gamle Tennebekksvei, rett før bommen.
Turledere/soppsakkyndige er:
Anders Brettingen, 414 24 616
Vidar Wien, 922 01 829

Fra http://www.soppognyttevekster.no/

Vårt innspill til Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030

18. mai 2015 sendte vi innspill til "Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030"

Kanadaskogens Venner liker at samfunnsdelen har visjoner om å gjøre Bergen til en Aktiv og Attraktiv kommune, og at det er satt samfunnsmål om klima og folkehelse. Byfjell er nevnt hele 10 steder i rapporten. Kanadaskogen er et byfjell som betyr mye for alle disse visjonene. Vi ser fram til at dette tas med videre i arbeidet med planarbeidet og at byfjellene sikres også for fremtiden ved å synliggjøres også i arealdelen.

Kommuneplanens samfunnsdel, Bergen 2030, ble vedtatt av bystyret 24. juni 2015. Les mer på Bergen kommunes nettside.   

Se også tidligere innlegg.

torsdag 16. april 2015

FYLLINGSDALEN FØR I TIDEN

TILBUD OM KJØP AV FØRSTE BIND AV «FYLLINGSDALEN FØR I TIDEN»

Til medlemmene i Kanadaskogens Venner

I en årrekke har en gruppe entusiaster arbeidet frivillig med et bokprosjekt om Fyllingsdalen. Nå er det første av i alt 4 bind ferdig, og vil snart foreligge i handelen. Boken er på ca. 350 sider, er rikt illustrert, og vil ta for seg den historiske utviklingen i dalen frem til ca. år 1900, i tillegg til at det som har skjedd med skolene her frem til vår tid, vil få bred plass.

Se omtale i Sydvesten.

Redaksjonskomiteen sier at bokprosjektet har et meget anstrengt budsjett (har til nå fått minimal kommunal støtte), og er derfor helt avhengig av støtte utenfra og et godt salg av første bind. Boken vil, etter lanseringsdatoen, bare bli tilbudt i åpent salg fra de to bokhandlerne i Oasen, og til en pris av kr 450,-

Men i tiden frem til boken blir lansert, ca. 1. mai, kan Kanadaskogens Venner tilby våre medlemmer å forhåndsbestille og forhåndsbetale denne, til redusert pris, kr 400,-

For bindende bestilling, fyll ut formularet og returnere i utfylt stand før 1. mai til kanadaskogensvenner@gmail.com    
                                    
Boka(bøkene) må hentes og betales (kontant) i Kårhuset, Nebbeveien 3,
mandag 4. mai 2015 mellom kl. 1700 og 1900.

Med hilsen
Kanadaskogens Venner

tirsdag 24. mars 2015

Fyllingsdalen sentrale deler - Områderegulering

Vi ga innspill til planoppstart 10. mars 2015:

På vegne av Kanadaskogens Venner (kanadaskogensvenner.blogspot.com/) ønsker vi å komme med innspill.
Kanadaskogens Venner (KV) ser at planområdet strekker seg inn i byfjellet både i vest og i nord.
Kanadaskogen er et stort sammenhengende areal som KV mener samfunnet bør bevare som grønt område. En bedre utnyttelse av de arealer som allerede er bebygd er en måte å unngå "spising" av stadige nye grønne områder. 

Vi håper at det gjennom planarbeidet blir gjort justeringer slik at byfjellsgrensen opprettholdes slik den ligger idag.
Vedlagt kart fra Bergenskart som viser planområdet med gult og byfjellsgrensen med grønn strek.
Okerfarget strek viser planområde for bybanen. Vi ber om at planområdet justeres slik at det ikke går
inn i byfjellet (Kanadaskogen). Det er viktige skog- og koller som ikke må spises av!torsdag 26. februar 2015

ÅRSMØTE tirsdag 10. mars 2015Årsmøte holdes kl 19.00 tirsdag 10. mars 2015 i
Hesjaholtveien 40, møterom i sokkeletasje
Til behandling etter vedtektene:
Årsmelding, regnskap, og valg.
Forslag et medlem ønsker fremmet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Velkommen!
Kanadaskogens Venner, styret

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen. Delstrekning 3: Mindemyren - Fyllingsdalen. Områdereguleringsplan

Gul farge er varslingsområdet og grønn strek er byfjellsgrensen.

Bergen kommune hadde annonseringsdato: 30.11.2014 med merknadsfrist: 23.01.2015. (Saksnummer: 201427721)

Kanadaskogens Venner ga følgende innspill:
På vegne av Kanadaskogens Venner ønsker vi å komme med merknad til "Forslag til planprogram".
Vi ser at varslingsområde for delstrekning 3 strekker seg langt inn i Kanadaskogen i vest. Hele åsen ovenfor Store Krokatjønn er tatt med, og store deler befinner seg innenfor byfjellsgrensen.
Vi er også litt usikker på hva som menes med:
--"Tilrettelegging for en eventuell forlengelse videre vestover."
--"Det må også sees på muligheten for en videreføring av traséen mot Loddefjord dersom dette skulle bli aktuelt på et senere tidspunkt."
--"Det kan bli aktuelt å regulere muligheten for et tunnelpåhugg for en videreføring mot Loddefjord i dette plan- arbeidet."
Kanadaskogen er et stort sammenhengende areal som KV mener samfunnet bør bevare som grønt område. En bedre utnyttelse av de arealer som allerede er bebygd er en måte å unngå "spising" av stadige nye grønne områder.
Vi håper at det gjennom planarbeidet blir gjort justeringer slik at byfjellsgrensen opprettholdes slik den ligger i dag.