torsdag 6. desember 2007

Årsmøte onsdag 6. februar 2008 kl 19.00

Foreningens årsmøte vil bli holdt i klasserommet i Framohallen
Til behandling etter vedtektene: Årsmelding, regnskap, valg og forslag om vedtektsendring: Opprettelse av valgkomite.
Forslag et medlem ønsker fremmet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Velkommen
Kanadaskogens Venner, styret

Arbeidet med byfjellsgrensen

Styret har drevet et omfattende informasjonsarbeid mot politikerne i Komité for Miljø og Byutvikling. I juni 2007 innstilte flertallet for at byfjellsgrensen skulle flyttes tilbake til den eksisterende bebyggelse fra sekstiårene – slik byrådet foreslo i 2005. Et knapt flertall i bystyret 25.6.07 vedtok i stedet etter forslag fra Kristian Helland Krf. at det skulle foretas en konsekvensutredning for området.
Dette betyr at området ved Hesjaholtet er unntatt rettsvirkning i påvente av ny behandling i byråd, komite og bystyre etter høring. Foreløpig ser det ikke ut til at denne saken kommer opp før etter nyttår. Se også info på Bergen Kommunes nettside.

lørdag 30. juni 2007

Noe har skjedd på veien til bystyret...

Kristian Helland (KrF) fremsatte følgende alternative forslag til pkt. 9:
”Bystyret ber om en konsekvensutredning for området v/Hesjaholtet (jf. endringskart 68 – se vedlegg) før saken legges fram til endelig avgjørelse.”
Kristian Hellands alternative forslag til pkt. 9 ble vedtatt med 37 stemmer (H+FrP+KrF+Pp+V).
Innstillingens pkt. 9 fikk 30 stemmer (A+SV+RV+Sp+UAV+Dem) og var dermed falt.

Sitat fra BOBs brev til kommunen 16.05.07: ....”Tiltakshaver har lagt ned betydelige ressurser i planarbeidet og det sier seg selv at vi må vurdere tiltak hvis det mot formodning skulle oppstå en endring.”
Brevet er undertegnet av administrerende direktør i BOB; Terje Gilje. Han er varamedlem for KrF i Bergen bystyre og Komite for miljø og byutvikling.

mandag 25. juni 2007

Bystyret idag: saken er utsatt....

Bystyret ber om en konsekvensvurdering for området før saken legges fremfor endelig behandling. Vi kommer tilbake med mer info så snart dette er tilgjengelig.

torsdag 21. juni 2007

18. juni 2007: KMBY har stemt for vårt forslag!

Og saken (Rullering av kommuneplanens arealdel 2006-2017 - andre gangs behandling av planforslaget) skal nå opp i Bystyret mandag 25. juni 2007 for endelig behandling!
I vedtaket står det: Byfjellsgrensen ved Hesjaholtet endres i samsvar med byrådets forslag til byfjellsgrense i byrådssak 114-05.
I byrådssak 114/05 som det nå vises til: Foreslått byfjellsgrense opprettholdes!
Se Forvaltningsplan for Byfjellene Vest.

tirsdag 15. mai 2007

Vi er skuffet!

Byrådet har lagt fram sine anbefalinger før videre behandling av Kommuneplanens arealdel. Kanadaskogens Venner er skuffet over at byrådet ikke har tatt vår uttalelse til følge.

Bergen ikkje heilt i mål med kommuneplanen

Fylkesmannen vil ikke akseptere bystyrets vedtak fra november 2005 og ber om at administrasjonens opprinnelige forslag til byfjellsgrense legges til grunn. Du kan lese hele uttalelsen fra Fylkesmannen i Hordaland her.

fredag 2. februar 2007

I BT idag: Kjemper for Kanadaskogen

Nye planer for utbygging ved Hesjaholtet har satt sinnene i kok blant folk i Fyllingsdalen. Nok er nok, mener Kanadaskogens venner.
Les mer om dette i dagens BT her.

tirsdag 16. januar 2007

Hva jobber vi med for tiden?

Foreningen er for tiden opptatt med å lage en høringsuttalelse til forslaget Kommuneplanens arealdel 2006-2017 (2025) .
Vi ønsker først og fremst at byfjellsgrensen skal gå langs den etablerte bebyggelse som har vært et naturlig skille mellom bebyggelsen og Kanadaskogen i over 40 år.