lørdag 30. juni 2007

Noe har skjedd på veien til bystyret...

Kristian Helland (KrF) fremsatte følgende alternative forslag til pkt. 9:
”Bystyret ber om en konsekvensutredning for området v/Hesjaholtet (jf. endringskart 68 – se vedlegg) før saken legges fram til endelig avgjørelse.”
Kristian Hellands alternative forslag til pkt. 9 ble vedtatt med 37 stemmer (H+FrP+KrF+Pp+V).
Innstillingens pkt. 9 fikk 30 stemmer (A+SV+RV+Sp+UAV+Dem) og var dermed falt.

Sitat fra BOBs brev til kommunen 16.05.07: ....”Tiltakshaver har lagt ned betydelige ressurser i planarbeidet og det sier seg selv at vi må vurdere tiltak hvis det mot formodning skulle oppstå en endring.”
Brevet er undertegnet av administrerende direktør i BOB; Terje Gilje. Han er varamedlem for KrF i Bergen bystyre og Komite for miljø og byutvikling.

mandag 25. juni 2007

Bystyret idag: saken er utsatt....

Bystyret ber om en konsekvensvurdering for området før saken legges fremfor endelig behandling. Vi kommer tilbake med mer info så snart dette er tilgjengelig.

torsdag 21. juni 2007

18. juni 2007: KMBY har stemt for vårt forslag!

Og saken (Rullering av kommuneplanens arealdel 2006-2017 - andre gangs behandling av planforslaget) skal nå opp i Bystyret mandag 25. juni 2007 for endelig behandling!
I vedtaket står det: Byfjellsgrensen ved Hesjaholtet endres i samsvar med byrådets forslag til byfjellsgrense i byrådssak 114-05.
I byrådssak 114/05 som det nå vises til: Foreslått byfjellsgrense opprettholdes!
Se Forvaltningsplan for Byfjellene Vest.