torsdag 26. februar 2015

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen. Delstrekning 3: Mindemyren - Fyllingsdalen. Områdereguleringsplan

Gul farge er varslingsområdet og grønn strek er byfjellsgrensen.

Bergen kommune hadde annonseringsdato: 30.11.2014 med merknadsfrist: 23.01.2015. (Saksnummer: 201427721)

Kanadaskogens Venner ga følgende innspill:
På vegne av Kanadaskogens Venner ønsker vi å komme med merknad til "Forslag til planprogram".
Vi ser at varslingsområde for delstrekning 3 strekker seg langt inn i Kanadaskogen i vest. Hele åsen ovenfor Store Krokatjønn er tatt med, og store deler befinner seg innenfor byfjellsgrensen.
Vi er også litt usikker på hva som menes med:
--"Tilrettelegging for en eventuell forlengelse videre vestover."
--"Det må også sees på muligheten for en videreføring av traséen mot Loddefjord dersom dette skulle bli aktuelt på et senere tidspunkt."
--"Det kan bli aktuelt å regulere muligheten for et tunnelpåhugg for en videreføring mot Loddefjord i dette plan- arbeidet."
Kanadaskogen er et stort sammenhengende areal som KV mener samfunnet bør bevare som grønt område. En bedre utnyttelse av de arealer som allerede er bebygd er en måte å unngå "spising" av stadige nye grønne områder.
Vi håper at det gjennom planarbeidet blir gjort justeringer slik at byfjellsgrensen opprettholdes slik den ligger i dag.

Ingen kommentarer: