tirsdag 24. mars 2015

Fyllingsdalen sentrale deler - Områderegulering

Vi ga innspill til planoppstart 10. mars 2015:

På vegne av Kanadaskogens Venner (kanadaskogensvenner.blogspot.com/) ønsker vi å komme med innspill.
Kanadaskogens Venner (KV) ser at planområdet strekker seg inn i byfjellet både i vest og i nord.
Kanadaskogen er et stort sammenhengende areal som KV mener samfunnet bør bevare som grønt område. En bedre utnyttelse av de arealer som allerede er bebygd er en måte å unngå "spising" av stadige nye grønne områder. 

Vi håper at det gjennom planarbeidet blir gjort justeringer slik at byfjellsgrensen opprettholdes slik den ligger idag.
Vedlagt kart fra Bergenskart som viser planområdet med gult og byfjellsgrensen med grønn strek.
Okerfarget strek viser planområde for bybanen. Vi ber om at planområdet justeres slik at det ikke går
inn i byfjellet (Kanadaskogen). Det er viktige skog- og koller som ikke må spises av!1 kommentar:

Anonym sa...

I tillegg til å spise en del av Kanadaskogens grense til øst, seg jeg at planområdet dekker hele området mellom Spelhaugen og videre rundt det idylliske Løvåstjernet. Jeg mener at dette tjernet bør skjermes for mer bolig-/industriutbygging og begrenses til Sælenvassdraget og høydedraget mot Spelhauhgen siden det er et viktig område for bl.a. fugleliv og er et viktig rekreasjons-/turområde for eksisterende bebyggelse omkring. Det samme gjelder de grønne lungene rundt Lynghaogvannet (Lynghaugparken) og rundt Ortuvannet.
(Kommentaren er min privat da det er usikkert om Kanadaskogens venner skal arbeide for andre områder i Fyllingsdalen enn selve Kanadaskogen, og dessuten er ikke kommentaren klarert med styret). Kristian R. Time (styremedlem).