tirsdag 24. mars 2015

Fyllingsdalen sentrale deler - Områderegulering

Vi ga innspill til planoppstart 10. mars 2015:

På vegne av Kanadaskogens Venner (kanadaskogensvenner.blogspot.com/) ønsker vi å komme med innspill.
Kanadaskogens Venner (KV) ser at planområdet strekker seg inn i byfjellet både i vest og i nord.
Kanadaskogen er et stort sammenhengende areal som KV mener samfunnet bør bevare som grønt område. En bedre utnyttelse av de arealer som allerede er bebygd er en måte å unngå "spising" av stadige nye grønne områder. 

Vi håper at det gjennom planarbeidet blir gjort justeringer slik at byfjellsgrensen opprettholdes slik den ligger idag.
Vedlagt kart fra Bergenskart som viser planområdet med gult og byfjellsgrensen med grønn strek.
Okerfarget strek viser planområde for bybanen. Vi ber om at planområdet justeres slik at det ikke går
inn i byfjellet (Kanadaskogen). Det er viktige skog- og koller som ikke må spises av!