torsdag 23. februar 2017

ÅRSMØTE 2017

Årsmøte kl 19.00 onsdag 22. mars 2017
Sted: Hesjaholtveien 40, (møterom i sokkeletasje)
Til behandling etter vedtektene: Årsmelding, regnskap, og valg.
Forslag et medlem ønsker fremmet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Velkommen!
Kanadaskogens Venner, styret

fredag 28. oktober 2016

Takk for en flott søndag i Kanadaskogen!

Det var moro å se at mange tok runden og løste oppgaver på naturstien vår!
Vi delte ut reflekser (bruke dem!) og mange fikk ansiktsmaling.
Boller og rundstykker fra Godt Brød og lue/bok som premie fra Bergen og Hordaland Turlag.
Vinnere ble Phillip Elias Jensen og Solveieg Johanne Skjoldal - gratulerer!

Bilder fra naturstien 23. oktober 2016

søndag 2. oktober 2016

Natursti i Kanadaskogen søndag 23. oktober 2016

Naturglede for hele familien i Kanadaskogen søndag 23. oktober!
Natursti med poster i skogen for store og små. Ansiktsmaling for barn. Fremmøte ved Spelhaugen kl. 12.00-15.00 
Arrangementet er gratis og passer både for studenter, barnefamilier og eldre!tirsdag 16. februar 2016

Årsmøte

Årsmøte tirsdag 1. mars kl 18:00 i Hesjaholtveien 40 (møterom i sokkeletasje)

Til behandling etter vedtektene: Årsmelding, regnskap, og valg.

Forslag et medlem ønsker fremmet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest 1 uke før årsmøtet. 

Velkommen!Kanadaskogens Venner, styret

torsdag 26. november 2015

Vårt innspill til planoppstart: kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel skal angi rammer for fremtidig arealbruk og er en oppfølging av føringer gitt i samfunnsdelen. Her er Kanadaskogens Venner sitt innspill til planoppstarten:


Kanadaskogens Venner (KV) er en forening som har til formål å søke bevart Kanadaskogen som natur- og friluftsområde til beste for allmennheten. Formålet innebærer å søke hindret inngrep som kan redusere bruksverdien, eller negativt påvirke områdets biologiske mangfold. Foreningen kan også i samarbeid med Kanadaskogens forvaltere, arbeide for iverksettelse av tiltak som øker områdets bruksverd og brukelighet.

KV er bekymret for at byfjellsgrensen for Kanadaskogen flere ganger de siste årene har blitt utfordret med forslag til planer som krysser inn i Kanadaskogen. Vi nevner for eksempel:

  • Planid: 61830000 (Fyllingsdalen. Gnr 22 bnr 275. M.fl.. Spelhaugen 6/Krokatjønnveien, detaljregulering (135), planstatus: plan under arbeid (planlegging igangsatt)
  • Planid: 63860000 (Fyllingsdalen. Gnr 22. 23 og 24. Fyllingsdalen sentrale deler, type plan: områderegulering (134), planstatus: plan under arbeid (planlegging igangsatt)
  • Planid:64050000 (Fyllingsdalen/Årstad. Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen. Delstrekning 3. Mindemyren – Fyllingsdalen, områderegulering (134), planstatus: plan under arbeid (planlegging igangsatt), reguleringsformål: bybane - off. Trafikkområde.
  • Planid:64630000 (Laksevåg. Gnr 154 bnr 15 m.fl., Solhaugveien 15, b-sykehuset, type plan: detaljregulering (135), planstatus: plan under arbeid (planlegging igangsatt), reguleringsformål: bolig og tjenesteyting, igangsatt reguleringsplan, område)
  • Planid:63590000 (Laksevåg. Gnr 147 bnr 2, tennebekk gravplass, type plan: detaljregulering (135), planstatus: plan under arbeid (planlegging igangsatt), reguleringsformål: tilretteleggelse for gravplass, livssynsåpent seremonirom, krematorium, drifts- og administrasjonsbygg, utendørs lagringsplass og parkering.)

KV mener at det kommende arealplan-arbeidet må se på byfjells-grensen hele veien rundt og vurdere om den eventuelt kan utvides til også å omfatte arealer som er en naturlig del av Kanadaskogen. I noen randsoner av byfjellet er det i dag eldre reguleringsplaner som fremdeles gjelder og det er et stort trykk fra utbyggerinteresser om «å spise» seg innover i disse områdene. For eksempel har boligområder som ble bygget ut ferdig på 1960-1970-tallet og som grenser til byfjellene enkelte steder arealer som folk anser som del av skogen. Disse arealene kan godt innlemmes som del av byfjellet ved at byfjellsgrensen trekkes helt ned til eksisterende tomtegrenser. Dette vil forhåpentligvis gi et bedre vern – og vil gi en bedre planmessig avklaring slik at man slipper konflikter om disse områdene.