søndag 9. november 2014

Bergen kommune skal lage en ny kommuneplan for årene frem til 2030.

Bergen kommune annonserte 15. jun 2014 planprogrammet for kommuneplanen med en høringsfrist 20. august 2014.
Kanadaskogens Venner har gitt innspill innen fristen der vi skriver:

Kanadaskogens Venner (KV) ønsker å komme med innspill til planprogrammet.
Det er spesielt tre av de seks områdene som er skissert i planprogrammet vi er opptatt av:
-Boligtilbud og gode bomiljø
-Oppvekstmiljø, barn og unge
-Levekår, folkehelse og forebygging
Bevaring av friluftsområdene, byfjellene/Kanadaskogen, gjennom arealdelen vil alle være viktige virkemidler for å nå samfunnsmålene. Å bevare et sammenhengende stort grønt område som Kanadaskogen - midt i en bykommune og med lett tilkomst fra flere bydeler har stor betydning for mange mennesker. Men det kan også tenkes at det for Bergens bedriftsattraktivitet (verdiskaping og kunnskapsutvikling) er viktig med store grønne områder da  kultur- /sports-/friluftstilbud er blant faktorene som påvirker om Bergen er attraktiv å etablere seg i for "de kloke hodene". Vi mener dette er sammenhenger som bør kunne sees nærmere på; er det for eksempel gjennomført noen undersøkelse blant befolkning og næringsliv i Bergen om betydningen og verdien av å bevare disse friluftsområdene?
Hvordan arealene brukes er et av de viktigste virkemidlene kommunen har for å realisere vedtatte samfunnsmål i kommeplanens samfunnsdel. Kanadaskogen er et stort sammenhengende areal som KV mener samfunnet bør bevare som grønt område også i kommende kommuneplan. En bedre utnyttelse av de arealer som allerede er bebygd er en måte å unngå "spising" av stadige nye grønne områder.
Vi ber om å komme på høringslisten og å få tilsendt all relevant ny informasjon om saken.
 

Ingen kommentarer: